Our Team

Atul Shende

Atul Shende

Senior Tech Lead

Shweta Dhoke

Shweta Dhoke

Business Analysis

Vinayak Hatekar

Vinayak Hatekar

Sales Manager

MuhammadTahir Patel

MuhammadTahir Patel

Team Lead

Vartika Saoji

Vartika Saoji

Tech Lead

Ayushi Singh

Ayushi Singh

Senior Software Developer

Tabassum Momin

Tabassum Momin

Senior Software Engineer

Arunima Jain

Arunima Jain

HR Manager

Aminuddin Peerzade

Aminuddin Peerzade

junior software engineer

Ravi Jogdand

Ravi Jogdand

Lead Web Developer

Kevin Tailor

Kevin Tailor

Lead App Developer

Aniket Narwade

Aniket Narwade

Test Engineer

Kishore Chowdary

Kishore Chowdary

software engineer

Tanveer Kaur Chauhan

Tanveer Kaur Chauhan

Sales Executive

Pranamya Indulkar

Pranamya Indulkar

Tech Lead

Mahesh S. Ajrekar

Mahesh S. Ajrekar

System Administrator

Aishwarya Jaiswal

Aishwarya Jaiswal

Junior Software Engineer

Akshada Jagadale

Akshada Jagadale

Junior Software Engineer

Priya Roundhal

Priya Roundhal

Junior Software Engineer

Yashasvi Tathod

Yashasvi Tathod

Junior Software Engineer

Shobit Singh

Shobit Singh

Support Engineer

Shubham Padwal

Shubham Padwal

Test Engineer

Vishal singh

Vishal singh

Sales Executive

Sumed R Wankhade

Sumed R Wankhade

Support Engineer

Vijayendra Rane

Vijayendra Rane

System Administrator

Sumeet Kemse

Sumeet Kemse

Tech Lead

Sai Bhosale

Sai Bhosale

Support Engineer